Kriterijumi/pravila/uputstva

Na osnovu člana 2 Odluke o osnivanju Zadužbine Andrejević, članova 1, 4 i 8 Statuta Zadužbine Andrejević, Idejne osnove časopisa Srpska nauka danas, Zakona o naučno- istraživačkoj delatnosti („Sl. glasnik“ 110/05 i 50/06) i Akta o uređivanju naučnih časopisa („Sl. glasnik“ 79/05) donose se

KRITERIJUMI I PRAVILA ZA UNOŠENJE AUTORSKOG DELA U IZDAVAČKI PLAN ČASOPISA
SRPSKA NAUKA DANAS / SERBIAN SCIENCE TODAY

Član 1.

Zadužbina Andrejević (u daljem tekstu Zadužbina) u časopisu Srpska nauka danas (u daljem tekstu Časopis) objavljuje sledeća autorska dela (u daljem tekstu radovi):

a) naučne radove (prema važećim kategorijama Ministarstva nauke Republike Srbije)
– originalni naučni rad, monografska studija, pregledni članak i naučna kritika,
polemika i osvrt, koji nisu objavljivani i nisu istovremeno podneti drugim časopisima za objavljivanje;
b) rezimea doktorskih disertacija, naučnih studija i naučnih monografija;
v) izveštaje sa naučnih kongresa, konferencija i drugih javnih naučnih skupova.

Član 2.

Radovi iz člana 1 predaju se sa naslovom Uredništvu Časopisa, napisani na engleskom ili srpskom jeziku ćiriličnim pismom (ekavicom ili ijekavicom) i lektorisani od
strane kvalifikovane osobe. Radovi na engleskom jeziku imaju prednost. Literatura se navodi na izvornom jeziku i numeriše po redosledu prvog pojavlji-
vanja u tekstu. Poželjno je da reference ne budu starije od deset godina, što zavisi od predmeta rada.
Tekst i grafički prikazi pripremaju se prema Tehničkom uputstvu koje čini deo ovih Kriterijuma i pravila.

Član 2.1.

Za radove navedene u članu 1 pod tačkom a) važe sledeća pravila.
Radovi na engleskom jeziku predaju se sa apstraktom (abstract) na početku teksta, u dužini od 10 do 15 redova i sa 5 do 8 ključnih reči. Apstrakt se prevodi na srpski jezik
i postaje sažetak.
Radovi na srpskom jeziku predaju se sa sažetkom na početku teksta, u dužini od 10 do 15 redova i sa 5 do 8 ključnih reči. Sažetak se prevodi na engleski jezik i postaje
apstrakt (abstract). Na kraju rada daje se prikaz (summary).
Obim rada treba da bude do jednog autorskog tabaka (oko 29.000 slovnih znakova). Zbog osobenosti naučne discipline iz koje je rad, moguća su odstupanja u obimu, što se rešava u dogovoru sa Uredništvom Časopisa.
Radovi teorijskog karaktera treba da imaju jednog autora, izuzetno dva, a radovi empirijskog karaktera najviše tri.

Član 2.2.

Radovi iz člana 1 pod tačkom b) i v) predaju se Uredništvu Časopisa napisani na engleskom ili srpskom jeziku ćiriličnim pismom (ekavicom ili ijekavicom) u obimu od 60 do 150 redova. Ako je rad na engleskom jeziku daje se prikaz na srpskom dužine od 10 do 15 redova. Ako je rad na srpskom jeziku daje se prikaz na engleskom jeziku dužine od 10 do 15 redova. Ove radove potpisuje jedan autor.

Član 3.

Svi radovi koji su predmet ovih Kriterijuma i pravila predaju se Uredništvu Časopisa elektronskim putem na adresu srpskanaukadanas@gmail.com.
Uz rad se predaju kratka biografija autora obima do 10 redova, lična fotografija i sledeći podaci o autoru (odnosno autorima):
1. ime, srednje slovo, prezime,
2. akademsko zvanje – na srpskom i engleskom jeziku,
3. afilijacija – naziv i adresa ustanove (preduzeća), a za penzionere naziv i adresa
prethodnog radnog mesta,
4. imejl adresa,
5. godina i mesto rođenja,
6. brojevi mobilnog i fiksnog telefona,
7. adresa stanovanja.
Podaci navedeni pod 1, 2. i 3. u ovom članu uz fotografiju štampaju se u Časopisu i predstavljaju elektronski.

Član 4.

Radovi navedeni u članu 1 pod tačkom a) ovih Kriterijuma i pravila podležu recenziji od strane članova Redakcijskog odbora Časopisa i drugih stručnjaka kompetentnih za datu naučnu disciplinu.
Recenziju rada obavljaju dva nezavisna recenzenta kojima se tekst dostavlja elektronskim putem bez navođenja imena autora. Svoje mišljenje recenzenti dostavljaju Uredništvu Časopisa takođe elektronskim putem. Imena recenzenata poznata su isključivo Uredništvu Časopisa. Ako je recenzija pozitivna autor se obaveštava o tome da je rad prihvaćen za štampu.
Ukoliko je po mišljenju recenzenata potrebna intervencija u radu, autor je obavezan da je izvrši ili da odustane od zahteva za objavljivanje rada. Ovaj zaključak odnosi se na sve autore ako je rad zajedničko autorsko delo. U slučaju da se u oceni rada recenzenti ne slažu, Uredništvo Časopisa određuje trećeg recenzenta (eventualno i više njih), čije se mišljenje dostavlja prethodnim recenzentima i autoru bez navođenja imena autora i recenzenata. Konačan stav donosi Uredništvo Časopisa na osnovu mišljenja svih recenzenata.
O izvršenoj intervenciji obaveštavaju se recenzenti rada. U svim slučajevima iz prethodnih stavova uključeno je Uredništvo Časopisa.

Član 5.

U naučnoj prezentaciji radova autora Časopis će delovati u relacijama društveno odgovornog ponašanja koje podrazumeva neprihvatanje:
– radova koji se ne oslanjaju na priznate naučne metodologije, a koje se koriste u istraživanjima (improvizacije naučne misli),
– opštih informacija, političkih i naučno neutemeljenih saopštenja i drugih tekstova koji nisu zasnovani na naučnim istraživanjima i analizama i imaju slab oslonac u nauci,
– tekstova kojima se kvazinaučno šokira i zabavlja javnost, spekulacije u nauci i slično,
– tekstova u kojima se podstiču verska, nacionalna, rasna i rodna netrpeljivost i nejednakost,
– preglednih tekstova udžbeničkog i priručničkog sadržaja,
– generalno svih tekstova koji ne mogu da izdrže naučnu kritiku,
– tekstova koji sadrže plagijate ili autoplagijate,
– tekstova u kojima se vređaju ili napadaju drugi autori.
Stavovi izneti u ovom članu čine osnovu za vrednovanje radova od strane recenzenata i Redakcijskog odbora Časopisa. Oni su takođe osnova za postupanje Uredništva i Upravnog odbora Zadužbine.

Član 6.

U jednakim uslovima, prema ovim Kriterijumima i pravilima, autori radova koji su zadužbinari Zadužbine Andrejević imaju prednost.
U slučaju da se rad svrstava u grupu prioritetnih naučnih informacija (rapid communication), Uredništvo će postupiti po mišljenju recenzenata.

Član 7.

U slučaju spora koji se ne reši na relaciji autor – Uredništvo Časopisa – Redakcijski odbor, odluku donosi Upravni odbor Zadužbine na osnovu ovih Kriterijuma i pravila.

Član 8.

Radovi prihvaćeni za štampu i elektronsku prezentaciju postaju vlasništvo Časopisa i ne smeju se ponovo štampati bez saglasnosti Uredništva Časopisa. Zadužbina je zainteresovana da se radovi objavljeni u Časopisu koriste za dalja objavljivanja uz navođenje izdavača, volumena, broja i godine objavljivanja Časopisa, za šta se budućem izdavaču daje pisana saglasnost.

Član 9.

Autor je u obavezi da potpiše izjavu da rad nije plagijat, odnosno autoplagijat. Radovi će biti proveravani i Redakcijski odbor Časopisa će postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih i srodnih prava („Sl. glasnik“ br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012).

Član 10.

Ovi Kriterijumi i pravila javni su dokument i primenjuju ih Redakcijski odbor i Uredništvo Časopisa od dana objavljivanja na veb-sajtu Zadužbine.
Zadužbina je u obavezi da svakog autora i recenzenta radova upozna sa ovim Kriterijumima i pravilima.

Uputstvo autorima za pripremu teksta

Autorski članak koji se predaje na engleskom jeziku treba da sadrži sledeće elemente: kratka biografija autora, precizno navedena vrsta članka, naslov članka (na srpskom i na engleskom jeziku), apstrakt (abstract), sažetak, uvod, razrada predmeta rada, zaključak i literatura.
Autorski članak koji se predaje na srpskom jeziku treba da sadrži sledeće elemente: kratka biografija autora, precizno navedena vrsta članka, naslov članka (na srpskom i na engleskom jeziku), sažetak, apstrakt (abstract), uvod, razrada predmeta rada, zaključak, literatura, prikaz (summary).

1. Kratka biografija autora – videti član 3 Kriterijuma i pravila.
2. Precizno navedena vrsta članka – navesti da li je u pitanju originalan naučni rad, monografska studija, pregledni članak, naučna kritika, polemika, osvrt, rezime doktorske disertacije, naučne studije, naučne monografije, izveštaj sa naučnih kongresa, konferencija i drugih javnih naučnih skupova. Naznačiti naučnu oblast, granu, disciplinu, specijalnost.
3. Naslov rada – treba da bude sveden na najmanji mogući broj reči i predat na srpskom i engleskom jeziku.
4. Apstrakt (abstract) – na engleskom jeziku, u dužini od 10 do 15 redova sa 5 do 8 ključnih reči. Apstrakt je kratak informativni pregled sadržaja rada koji čitaocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. Sastavni delovi apstrakta su cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak.
5. Sažetak – na srpskom jeziku, u dužini od 10 do 15 redova sa 5 do 8 ključnih reči.
Sažetak je kratak informativni pregled sadržaja rada koji čitaocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. Sastavni delovi sažetka su cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak.
6. Uvod – podrazumeva precizno izlaganje predmeta rada.
7. Razrada predmeta rada – na način primeren određenoj naučnoj disciplini.
8. Zaključak – ukratko zaokružuje izlaganje i iznosi poentu rada.
9. Literatura – navodi se na izvornom jeziku i numeriše po redosledu pojavljivanja. U samom tekstu se označava rednim brojem u uglastoj zagradi pod kojim se navedeno delo nalazi u spisku literature. Reference treba da sadrže sve potrebne podatke i navode se prema APA stilu (videti Tehničko uputstvo). Poželjno je da ne budu starije od 10 godina, što zavisi od predmeta rada.
10. Citiranje i autocitiranje – na kraju citiranog teksta navodi se u uglastoj zagradi redni broj reference iz spiska literature.
11. Prikaz (summary) – na engleskom, dužine do 30 redova, obavezan za radove na srpskom jeziku.

Tehničko uputstvo

1. Tekst kucati u programu Word. Podesiti veličinu strane na A4, margine 2,5 cm, font Minion pro, veličina slova 14 pt, prored 1,5, levo poravnanje. Ovako podešena strana
je autorska strana (videti član 2.1 Kriterijuma i pravila).
2. Naslove glava i podnaslove staviti bold, ostaviti jedan prazan red iznad i ispod i ne treba ih numerisati.
3. U tekstu označiti mesto za grafičke prikaze (slike, grafikone, crteže i sl.) i njihove opise tretirati kao poseban pasus sa praznim redom iznad i ispod. Sve ilustracije se numerišu arapskim brojevima prema redosledu pojavljivanja u tekstu.
4. Slike, crteži ili grafikoni predaju se odvojeno od teksta, u elektronskom obliku u originalu i nikako ubačeni u Word. Format slika može da bude JPEG, TIF, EPS i sl. Rezolucija treba da bude 300 tačaka po inču (dpi), isto važi i za skeniranje slika. Crteže koji su urađeni u programu Word treba grupisati (svi elementi treba da budu povezani, odnosno sastavljeni tako da formiraju jednu celinu).
5. Formule jednostavne strukture kucaju se „sa tastature“ kao tekst, a za složenije se koristi Equation Editor. Kada se predaje rad koji sadrži formule obavezno je da se uz njega priloži i napravljen .pdf fajl.
6. Tabele treba uraditi jednoobrazno i predati ih u okviru teksta rada. Tabele same sebe objašnjavaju i podatke koje sadrže ne treba ponavljati u tekstu ili na slikama.
7. Reference – treba da sadrže sve potrebne podatke i navode se prema APA stilu. Ovde dajemo nekoliko primera navođenja prema vrsti referenci.
▪ Knjige se navode na sledeći način: prezime (zarez), inicijal imena (tačka), godina izdanja u zagradi (tačka), naslov italikom (tačka), mesto izdavanja (dvotačka), izdavač (zarez), broj strane ukoliko autor želi da navede (tačka).
Đorđević, S., Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ, 56-58.
Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.
Lukić, R. (2010). Revizija u bankama (4. izd.). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
▪ Članci se navode na sledeći način: prezime (zarez), inicijal imena (tačka), godina izdanja u zagradi (tačka), naslov članka (tačka), naziv časopisa italikom (zarez), broj volumena i u zagradi broj časopisa (zarez), strane na kojima se nalazi članak (tačka).
Kennedy, C., Michael, B., Stephen, V. (1970). Police in Disasters. Survival, 6(2), 58–68.
Mišić, M. (1. feb. 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, 11.
▪ Članci iz zbornika se navode na sledeći način: prezime (zarez), inicijal imena (tačka), godina izdanja u zagradi (tačka), naslov članka (tačka), U ili In (dvotačka), prezime urednika (zarez), inicijal imena urednika (tačka), u zagradi ured. ili ed. (tačka), naslov zbornika italikom i u zagradi strane na kojima se nalazi članak (tačka), mesto izdavanja (dvotačka), izdavač (tačka).
Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.). Srbija 2000–2006: država, društvo, privreda (27-38). Beograd: Institut za evropske studije.
Brubaker, R. (2006). Civic and Ethnic Nationalism. In: Brubaker, R. (ed.). Ethnicity without Groups. Cambridge: Harvard UP.
▪ Izvori sa interneta se navode na sledeći način: prezime (zarez), inicijal imena (tačka), godina izdanja u zagradi (tačka), naslov članka (tačka), naziv časopisa italikom (zarez), strane na kojima s nalazi članak (tačka), Preuzeto sa ili On pa http adresa.
Hall, S. (1992). The Question of Cultural Identity. Modernity and Its Futures, 274-316. On http://www.library. auckland.ac.nz/ereserves/1224039b.pdf

nothing here for now