Рад Задужбине

Програм активности Задужбине Андрејевић за 2016. годину

Организација рада у издаваштву

Ова активност Задужбине у 2016. години има два смера. Први се односи на издавање научних, мастер и матурских радова, а други на издавање мултидисциплинарног међународног часописа Српска наука данас / Serbian Science Today. Процедуре издавања значајно се разликују тако да их посебно уносимо у Програм активности.
– Издавање монографија које се спроводи на основу Стандарда издавачке активности Задужбине има дводеценијску уходаност, од отварања конкурса, избора радова за објављивање, припреме за штампу и њену организацију, до промоције научних дела и њихових аутора. Резултат таквог рада је објављивање више од 1250 наслова. Ову активност у планској и у наредним годинама треба осавремењавати полазећи од научних достигнућа и техничко-технолошког напретка чиме се смањује негативан рутински учинак.
– Издавање часописа од примене системских решења и редовног излажења до успостављања и неговања савремене организације рада веома се разликује од праксе која се односи на монографије. Ту нову праксу одређују међународни и мултидисциплинарни програм часописа, српски прописи и међународни ставови, да би се добила неопходна категоризација која је привлачна за ауторе, нарочито оне млађе који се боре за научну афирмацију. Основе за остваривање ових ставова описане су у Идејној основи и Критеријумима и правилима за уношење ауторских прилога у издавачки план часописа.
План припреме издавања монографија за 2016. годину чини 50 наслова док ће часопис бити штампан у тиражу од 200 до 350 примерака у априлу, августу и децембру и електронски представљен на веб-сајту Задужбине.

Промотивне активности
Досадашња организација промоција монографија и њихових аутора задовољавајућа је по обиму и квалитету и ту активност треба наставити на уходане начине. Када је реч о часопису, потребно је изградити одговарајућу промотивну праксу на основу добрих искустава других издавача и наших искустава. Тај процес треба да створи предуслове да часопис:
– постане познат у научним круговима и организацијама које се баве научним и образовним радом,
– буде евидентиран у српским и међународним базама података које су основе за ниво рејтинга (импакт фактор),
– буде привлачан за ауторе, како истакнуте научнике тако и оне млађе којима је неопходна афирмација.
Издавање часописа пружа нове организационе могућности у пословању Задужбине које треба изучавати, усвајати и уграђивати у планове и програме рада током ове и наредних година.

Побољшање пласмана издања Задужбине
У овој години неопходно је повећати продају монографија чији се број приближава цифри од 1300 наслова. То је импозантна количина, ресурс који Задужбина није ни приближно искористила, а уводе се и нове могућности продаје које доноси часопис као атрактиван производ.

Задужбинарство
Прошла година указује на то да нисмо довољно радили на развоју задужбинарства, понуда нам је доста анемична, нема предлога за нове услуге задужбинарима, влада рутински приступ са одређеним негативним последицама.
У овој години неопходно је да дође до системског, разуме се, постепеног, побољшавања стања у односу на претходну годину.

Донаторство и спонзорство
Финансијски извештај за 2015. годину указује на то да и је и овај приход смањен у односу на претходну, а у 2014. у односу на 2013. Такво стање тражи нова организациона решења за која је потребна и помоћ.
Финансијска стабилност је битна за остваривање пословања сваког правног субјекта, па и Задужбине, без обзира на то што није профитно усмерена. Увођење часописа у пословни систем Задужбине уноси нов квалитет у раду али тражи и одговарајућу помоћ у развијању пословне активности.

Предлог
– Усваја се Програм активности Задужбине за 2016. годину.
– Програм активности Задужбине за 2016. године објавити на њеном сајту.

Председник Управног одбора,
проф. др Коста Андрејевић

Финансијски план Задужбине Андрејевић за 2016. годину

 

Извештај о раду Задужбине Андрејевић у 2015. години

Издавачка делатност
У 2015. години објављен је 51 наслов, разврстано по библиотекама: Посебна издања 20, Dissertatio 14, Initium 11, Educatio 3, Inspiratio 1, Зборници 1 (Матурски радови школске 2014/15), док је један наслов објављен изван библиотека.

Конкурси за објављивање радова
Током 2015. године отворена су два конкурса за избор научних радова, 39. и 40; 14. и 15. за избор мастер радова и 4. за избор матурских радова.

Промотивна активност
У извештајној години Задужбина је имала два свечана скупа, пролећни и јесењи, који су, као и обично, били одлично посећени и медијски подржани. Организовано је 11 појединачних промоција и једна колективна (матурски радови).
Задужбина је учествовала на Београдском сајму књига и две изложбе – Литература о здравој храни и Друштвене науке.
У 2015. години сарадња са средствима информисања била је веома добра, активност је плански организована у чему је допринос члана Управног одбора г. Сергеја Шестакова био веома истакнут.

Часопис Српска наука данас
Током 2015. године вршене су обимне припреме за покретање часописа који би представљао достигнућа српских истраживача из земље, дијаспоре и региона и који би, у оквиру „размене знања“ био отворен и за изабране истраживаче изван српског корпуса. Идеја за покретање часописа заснива се на програмском ставу да Задужбина треба да организује мултидисциплинарно гласило у коме би се радови представљали на српском и енглеском језику и које би, с временом, имало задовољавајући рејтинг, што би доприносило развоју истраживача, нарочито оних млађих. У том смислу дефинисане су идејне основе (обједињене у тзв. Синопсису часописа), критеријуми и правила за објављивање радова као и упутства за ауторе. Овај материјал био је електронски достављен бројним научницима из Србије, региона и дијаспоре, члановима Научног савета и редакцијских одбора библиотека Задужбине, члановима Управног одбора и великом броју задужбинара. Активност је трајала више месеци и довела је до размене бројних мишљења и ставова. О акцији су обавештени САНУ, Матица српска, Министарство просвете и науке, ректорати универзитета и задужбинари правна лица.
После обимних консултација, крајем 2015. године формиран је редакцијски одбор часописа који чине чланови Научног савета и редакцијских одбора библиотека Задужбине, 20 научника из дијаспоре и 16 из региона, од којих су половина чланови националних академија наука и уметности, док је САНУ представљен са 18 чланова. Задатак чланова редакцијског одбора је и рецензирање ауторских прилога. Редакцијски одбор броји више од 140 научника и они представљају свих седам научних области у којима Задужбина подржава научне радове.
У овом периоду формирано је и уредништво часописа, организован је пријем чланака и обављени други послови у вези са припремом издавања часописа.
Часопис је организован по српским и међународним прописима и признатим ставовима за научне часописе. Замишљена је презентација научних саопштења у штампаној и електронској верзији.

Предлог
– Усваја се Извештај о раду Задужбине Андрејевић за 2015. годину.
– Извештај о раду Задужбине Андрејевић за 2015. годину објавити на њеном сајту.

Председник Управног одбора,
проф. др Коста Андрејевић

Финансијски извештај о пословању Задужбине Андрејевић у 2015. години

 

Програм активности Задужбине Андрејевић за 2014. годину

Програм рада Задужбине Андрејевић део је планске оријентације утврђене за период 2011–2015.
С обзиром на то да се планска предвиђања за 2011, 2012. и 2013. годину нису у потпуности остварила, те програм за 2014. одликује се потребном опрезношћу. Главни разлог за неиспуњавање програма рада је неадекватна сарадња са Министарством за просвету, науку и технолошки развој, што се нарочито односи на недостатак материјалне подршке за остваривање планских задатака који су од великог значаја за српску науку а раније су били предмет подршке. Као илустрацију наводимо податак да већ дуже од осам година не постоји адекватна сарадња, што за последицу има одлагање важних акција Задужбине које су од значаја за националну науку. Сматрамо да није реч само о недостатку материјалних средстава, већ више о недостатку разумевања надлежних за активности од националног значаја.
1. Организација рада у издаваштву
Полазећи од претходно изнете констатације, планира се објављивање 60 наслова. Овај план је скоро на нивоу остварења у 2013. години.
2. Промотивне активности плански се не разликују од извршења у претходној години ни по обиму ни по квалитету. Посебно се надамо да ће овогодишњи наступ на Београдском сајму књига бити организованији и атрактивнији у односу на претходну годину и да ће се повећати број промоција у регионима – универзитетским и факултетским центрима.
Ове године обележава се двадесетогодишњица оснивања Задужбине. Поред пригодних активности, у другој половини септембра планира се изложба књига као централни догађај јубилеја.
3. Електронско представљање објављених монографија треба да достигне остварење пројектног задатка из 2012. са увећањем за нове наслове објављене у 2013. години.
4. Припреме које су током прошле и претпрошле године извршене, као и искуство стечено у издавању и промоцији матурских радова изабраних на другом конкурсу омогућавају да се у 2014. години објави нови зборник ових радова и организује одговарајућа презентација.
5. У Задужбини се разрађује акција за окупљање нових задужбинара, нарочито када су у питању правна лица. Први резултати постигнути ове године обећавају успешност, што је од великог значаја за одржавање постигнутог нивоа рада и развијање нових активности, јер је задужбинарство, поред осталих вредности, значајно за материјално остваривање оснивачких циљева Задужбине.
Из Финансијског извештаја уочава се да је знатно опао приход од задужбинарске чланарине, те је задатак стручне службе од велике важности у наредном периоду, док би помоћ задужбинарских активиста била драгоцена.
6. За ову годину предвиђа се даљи развој Предавачког центра који је, поред популаризације науке, значајан и за унапређење задужбинарског покрета уопште а посебно у науци.
У току су активности у циљу популаризације производње органске хране. Почетком ове године одржана су три семинара у Смедереву, што је добар почетак за даљи развој у овом смеру.
7. Организација побољшања пласмана наших монографија јест увек важан програмски задатак. Из финансијског извештаја за 2013. годину уочава се да је дошло до стагнирања прихода од продаје књига. С обзиром на тешкоће у остваривању осталих прихода Задужбине, продаја наших књига мора да буде важан задатак у наредном периоду.
8. Финансијски извештај за 2013. годину истиче да је приход од донација и спонзорстава мањи за трећину – за пословање Задужбине ово је озбиљан проблем који треба решавати на свим нивоима сарадње.

Предлог
1. Усваја се Програм активности Задужбине Андрејевић за 2014. годину.
2. Програм активности Задужбине Андрејевић објавити на сајту Задужбине.

Председник Управног одбора,
проф. др Коста Андрејевић

Финансијски план Задужбине Андрејевић за 2014. годину

 

Програм активности Задужбине Андрејевић за 2013. годину

Програм рада Задужбине Андрејевић, као и претходни годишњи програми, део је планске оријентације утврђене за период 2011–2015. С обзиром на то да се планска предвиђања за 2011. и 2012. годину нису у потпуности остварила, програм за 2013. одликује се одређеном опрезношћу. Главни разлог за неиспуњавање програма је неадекватна сарадња са Министарством за просвету, науку и технолошки развој што се односи на недостатак материјалне подршке за остваривање планских задатака који су од великог и доказаног значаја за српску науку.
Као илустрацију наводимо податак да већ дуже од шест година не постоји адекватна сарадња, што за последицу има изостанак материјалне подршке Министарства у остваривању задатака Задужбине.

1. Организација рада у издаваштву
Полазећи од претходно изнете констатације, планира се објављивање 70 наслова научних монографија и пет зборника матурских и других радова. Овај план је за скоро 8% скромнији у односу на остварења у 2012. години.
Напомињемо, ако би се побољшали материјални услови, чему се надамо, не би био значајно смањен плански задатак за 2013, јер Задужбина има капацитете потребне за знатно већи број наслова.

2. Промотивне активности плански се не разликују од извршења у претходној години ни по обиму ни по квалитету. Посебно се надамо да ће овогодишњи наступ на београдском сајму књига бити организованији и атрактивнији у односу на претходну годину и да ће се повећати број промоција у регионима – универзитетским и факултетским центрима.

3. Електронско представљање објављених монографија треба да достигне остварење пројектног задатка из 2011. са увећањем за нове наслове објављене у 2012. години.
Рачунамо да ће се у овој години на глобалној мрежи наћи више од 800 наших наслова.

4. Припреме које су током прошле године извршене, као и искуство стечено у издавању и промоцији матурских радова изабраних на првом конкурсу омогућиће да се у 2013. години објави више зборника ових радова и организује, поред централне, још две, три регионалне презентације.

5. У Задужбини је осмишљена кампања за окупљање нових задужбинара, нарочито када су у питању правна лица. Први резултати постигнути ове године указују на успешност, што је од великог значаја за одржавање постигнутог нивоа и развијање нових активности, јер је задужбинарство, поред осталих вредности, значајно за квалитетно остваривање оснивачких циљева Задужбине.

6. Предавачка активност није нова у Задужбини. За ову годину предвиђа се развој Предавачког центра који је, поред популаризације науке, значајан и за унапређење задужбинарског покрета уопште а посебно у науци.
О активности Предавачког центра у 2013. години обавештене су средње школе и јавне библиотеке у Србији који ће, по нашем мишљењу, бити његови главни корисници.

7. Организација побољшања пласмана наших монографија важан је овогодишњи програмски задатак. Из финансијског извештаја за 2012. годину види се да је дошло до опадања прихода од продаје књига. С обзиром на тешкоће у остваривању осталих прихода Задужбине, продаја наших књига мора да буде важан задатак.

8. „Размена знања“ је важна међународна активност у којој је учешће Задужбине потенцијално значајно. Будући да је то по природи и државна активност, понудили смо одговарајуће идеје Министарству за просвету и науку за које је речено да су прихватљиве. Остаје да се види колико је Министарство спремно да помогне Задужбини да се подржи ова активност чије ће остваривање, надамо се, имати прихватљиву динамику у будућности.

Напомена
Изнети задаци у овом програму су, са одговарајућим решењима, реални, али сва решења нису искључиво у Задужбини.

Запажа се да у овом програму није наведена едиција Научници Србије. То је зато што Министарство, према изјави, није у могућности да подржи овај најзначнији инфрасктруктурни пројекат у стицању савремених академских звања. То што овде нисмо навели едицију Научници Србије не значи да се Задужина неће борити за обраду и објављивање података о обиму и динамици стицања научних звања у Србији.

Предлог
1. Усваја се Програм активности Задужбине Андрејевић за 2013. годину.
2. Програм активности Задужбине Андрејевић објавити на вебсајту Задужбине.

Председник Управног одбора,
проф. др Коста Андрејевић

 

Извештај о пословању Задужбине Андрејевић у 2013. години

1. Објављено је 57 наслова, што је за три мање од планираног броја (према подацима Народне библиотеке Србије, Задужбина је и с тим бројем била високо рангирана на списку српских издавача).
У току периода на који се односи извештај отворени су 35. и 36. конкурс за објављивање научних радова, десети и једанаести за мастере и други за матурске радове.
2. Промотивне активности су се одвијале по плану, на уобичајен начин и биле су стандардног квалитета. Наставља се успешна сарадња са Центром за промоцију науке Србије, нарочито у погледу презентације наших монографија на Београдском сајму и заједничких акција (матурски радови и слично).
3. Успешно је спроведен други конкурс за избор најбољих матурских радова школске 2012/13. године.
4. У развоју задужбинарства нису остварене планиране вредности – успорен је раст броја задужбинара физичких лица, као и чланова правних лица. Извесно је да друштвено-економска криза показује даљи успон.
5. У развоју предавачке активности учињени су озбиљни кораци кроз дефинисање задатака Предавачког центра и почетне резултате. С обзиром на припреме обављене током 2013. и судећи према оствареном у јануару и фебруару, у овој години резултати ће бити задовољавајући.
6. Обављање текућих послова, поред наведеног у претходним тачкама, задовољавајуће је, што се односи и на сарадњу са другим организацијама сродних поручја деловања. Треба истаћи да се сарадња и заједничке акције одвијају под сенком отежаних услова пословања.

У закључку се може изнети да је Задужбина у отежаним друштвеним и економским условима пословања остварила скоро све програмиране задатке. У контексту реченог истичемо сталну потребу за прилагођавањем програма рада Задужбине у остваривању оснивачких циљева захтевима окружења уз улагање напора потребних за деловање у датим друштвеним приликама.

Предлог
1. Усваја се Извештај о пословању Задужбине Андрејевић у 2013. години.
2. Извештај о пословању Задужбине Андрејевић објавити на сајту Задужбине.

Председник Управног одбора,
проф. др Коста Андрејевић

Финансијски план Задужбине Андрејевић за 2013. годину

 

Програм активности Задужбине Андрејевић за 2012. годину

Програмом рада за 2012. годину било је предвиђено:
1. објављивање 95 наслова,
2. одржавање промотивних активности (одржавање мајског и новембарског свечаног скупа, учествовање на Београдском сајму књига, развој сарадње са Центром за промоцију науке Србије, сарадња са државним и приватним универзитетима, сарадња са медијима, израда новог вебсајта, издавање два билтена итд.),
3. остварење пројекта за електронско представљање монографија Задужбине –
Јавни сервис,
4. активирање едиције Научници Србије (објављивање једанаесте и дванаесте
свеске),
5. отварање првог конкурса за објављивање изабраних матурских радова за
школску 2010/2011. годину,
6. развој задужбинарства,
7. развој предавачке активности,
8. унапређење сарадње са јавним и другим библиотекама,
9. сарадња са сродним организацијама.

Извршење програма за 2012. годину

1. Објављено је 76 наслова, што је за деветнаест мање од планираног броја (према подацима Народне библиотеке Србије, Задужбина је и с тим бројем била високо рангирана на списку српских издавача).

2. Промотивне активности су се одвијале по плану, на уобичајен начин и биле су стандардног квалитета. Истиче се успешна сарадња са Центром за промоцију науке Србије, нарочито у погледу презентације наших монографија на Београдском сајму.
У овој години Задужбина се представља новим вебсајтом.

3. Пројекат електронског представљања монографија одвијао се према плану, завршетак пројекта предвиђа се у 2013. години преносом око 30% планих задатака.

4. Едиција Научници Србије није активирана према програму због недостатка средстава која су по договорима очекивана од Министарства за просвету и науку.

5. Успешно је спроведен први конкурс за избор најбољих матурских радова школске 2011/12. годину уз значајну сарадњу са Министарством просвете, Заводом за унапређење образовања и васпитање и Центром за промоцију науке Србије. Промоција зборника матурских радова одржана је у библиотеци Града Београда 4. марта ове године и имала је добру медијску подршку.

6. У развоју задужбинарства остварене су планиране вредности – дошло је до пораста броја задужбинара физичких лица и до заустављања осипања чланова правних лица. Овде је значајно истаћи да смо у 2012. години формирали задужбинарски подмладак од аутора који су учествовали на првом конкурсу за избор матурских радова.

7. У развоју предавачке активности учињени су први озбиљни кораци кроз дефинисање задатака Предавачког центра где су остварени почетни резултати и отворене могућности за озбиљнији рад у 2013. години.

8. Обављање текућих послова, поред наведеног у претходним тачкама, задовољавајуће је, што се односи и на сарадњу са другим организацијама сродних поручја деловања.

9. Сарадња са научним и сродним организацијама успешно се развија. Истичемо да је плакету коју Друштво за информатику Србије додељује за најбољи рад у области информатике, информационих технологија и сл. за 2012. годину добио наш аутор др Младен Чуданов – подсећамо да су још два наша аутора добила ову награду: др Владимир Јанковић (2010) и др Драган Ивановић (2011).

Напомена
Треба закључити да је Задужбина у отежаним друштвеним условима пословања остварила скоро све програмиране задатке, осим издавачког плана. У контексту реченог истичемо сталну потребу за прилагођавањем програма рада захтевима окружења уз потребан напор за деловање у датим друштвеним приликама.

Предлог
1. Усваја се Извештај о пословању Задужбине Андрејевић за 2012. годину.
2. Извештај о пословању Задужбине Андрејевић објавити на вебсајту Задужбине.

Председник Управног одбора,
проф. др Коста Андрејевић

Финансијски извештај о пословању Задужбине Андрејевић у 2012. години

 

 

 

 

nothing here for now