Почасни оснивачи

 • Библиотека гра­да Београда
 • Етнографски музеј, Бео­град
 • Клинички центар Србије, Београд
 • Народна библиотека Ср­бије, Београд
 • Универзитет у Бео­граду
 • Универзитет уметности у Бео­граду
 • Универзитет у Крагујевцу
 • Универзитет у Нишу
 • Универзитет у Приштини, Косовска Митровица
 • Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд
 • Универ­зитетска библиотека Државног уни­вер­зитета у Новом Пазару
 • Универ­зитетска библиотека Никола Тесла, Ниш

nothing here for now