O časopisu

SRPSKA NAUKA DANAS / SERBIAN SCIENCE TODAY

Idejne osnove za organizaciju međunarodnog naučnog časopisa

1. Pristup

Zadužbinu Andrejević osnovali su 18. septembra 1994. godine Dušanka i Kosta Andrejević, profesori Beogradskog univerziteta, s ciljem pružanja podrške i pomoći darovitim naučnicima iz Srbije i raseljenja. Pomoć i podrška odnose se prvenstveno na monografsko prezentiranje naučnih rezultata nastalih na osnovu istraživanja koja prethode pisanju doktorskih disertacija, magistarskih teza i specijalističkih radova odbranjenih prema propisima koji važe u Srbiji. Naučnici iz srpske dijaspore uživaju isti status kao i naučnici iz Srbije po nostrifikaciji radova u skladu sa pomenutim propisima. Zadužbina podržava i štampanje naučnih studija u monografskom obliku nastalih posle sticanja akademskih i naučnih zvanja autora u zavisnosti od ocene naučnog doprinosa.
Pored naučnih radova, Zadužbina podržava i mastere, a 2011. godine otvorila je program za izbor najboljih maturskih radova, negujući potencijalni naučni podmladak. Radovi izabrani na osnovu sistema konkursa priređuju se prema Standardima izdavačke delatnosti Zadužbine Andrejević i štampaju u okviru devet namenskih biblioteka u zavisnosti od sadržaja, verifikacije, akademskog zvanja i starosti autora. Propozicije za učešće na konkursima Zadužbine definisane su pravilima i kriterijumima za svaku biblioteku.
Za objavljivanje naučnih radova do kraja 2015. godine bilo je 40 konkursa, za mastere 15 i za maturske pet. Od osnivanja Zadužbine do novembra 2015. objavljeno je više od 1250 monografija u tiražu od oko 360.000 primeraka, sa više od 54 miliona odštampanih strana teksta.

U izboru radova i sprovođenju adekvatne prakse angažovani su, pored uredništva, članovi Naučnog saveta i devet redakcijskih odbora u kojima na volonterskoj osnovi deluje oko 130 osoba – naučnika, univerzitetskih nastavnika i članova SANU. (O aktivnostima Zadužbine videti sajt http://zandrejevic.rs/)
Polazeći od rezultata postignutih u afirmisanju srpske nauke i brojnih autora, osnivači smatraju da je logičan nastavak razvoja Zadužbine pokretanje i izdavanje međunarodnog multidisciplinarnog naučnog časopisa u kome bi autori iz Srbije, srpske dijaspore i regiona objavljivali svoje radove. Časopis je otvoren i za ostale naučnike kako bi „razmena znanja“ doprinosila opštem napretku.
Časopis Srpska nauka danas bio bi nov oblik međunarodne afirmacije darovitih naučnika koje Zadužbina podržava već više od 20 godina. S obzirom na dosadašnje iskustvo, osnivači Zadužbine očekuju da će časopis imati tendenciju međunarodne promocije sa rastućim ugledom. Prvi preduslov je formiranje reprezentativnog redakcijskog odbora koji bi činili istaknuti naučnici iz Srbije, dijaspore i regiona – na taj način bi se objedinila snaga srpske nauke jer je samo tako moguć njen razvoj u svetskim relacijama.

2. Realizacija ideje

Ideja o pokretanju časopisa Srpska nauka danas ostvaruje se redosledom prema izlaganju koje sledi.

2.1. Formiranje redakcijskog odbora
Redakcijski odbor časopisa činiće članovi koji žive u Srbiji i članovi iz srpske dijaspore i regiona. Bitne komponente za izbor članova redakcijskog odbora zasnovanesu na njihovoj želji da se pruži podrška razvoju mladih naučnika u Srbiji, dijaspori i regionu kao i na osećaju nacionalnog ponosa za ulaganje u razvoj mladih koji će, s vremenom, stvarati preduslove za razvoj, napredak i preporod Srbije.
Saradnja se zasniva na dobročinoj osnovi koja u srpskom zadužbinarstvu traje skoro hiljadu godina, što će se isticati u odgovarajućim prilikama. Podsećamo da Zadužbina Andrejević jedina u Srbiji neguje zadužbinarstvo – dobročinstvo u nauci.
Status člana redakcijskog odbora postiže se prihvatanjem uloge koju naznačuje ideja o organizaciji srpskog međunarodnog časopisa sa srpskom redakcijom popunjavanjem formulara Evidencioni list za učešće u njenom ostvarenju, na osnovu kojih osnivači imenuju članove redakcijskog odbora sa mandatom od pet godina. Sličnu praksu Zadužbina neguje već više od 20 godina pri imenovanju članova Naučnog saveta i redakcijskih odbora biblioteka.
Deo redakcijskog odbora iz Srbije činiće članovi aktuelnog Naučnog saveta i redakcijskih odbora biblioteka u kojima se objavljuju monografije, što će predstavljati važnu funkcionalnu vezu sa izdavačkom delatnošću Zadužbine.

2.1.1. Procedura angažovanja članova redakcijskog odbora
U interesu racionalnog korišćenja vremena uglednih članova redakcijskog odbora časopisa i oslanjajući se na zadovoljavajuću praksu izbora radova za objavljivanje, osnivači Zadužbine smatraju da komuniciranje sa članovima redakcijskog odbora časopisa treba da se obavlja prvenstveno elektronskim putem. Tekstovi autora dostavljali bi se takođe elektronskim putem i anonimno na ocenu članovima redakcijskog odbora prema naučnim oblastima koje su naveli u formularu Evidencioni list.
Rad redakcijskog odbora časopisa isključuje održavanje sastanaka, kao što se to, ina če, godinama čini kada su u pitanju redakcijski odbori biblioteka Zadužbine. Vredi napomenuti da će Zadužbina povremeno izdavati i tematske brojeve časopisa što će zahtevati adekvatan organizacioni pristup, naročito u pogledu uređivanja. Zamišljeno je da urednici tematskih brojeva budu istaknuti naučnici u datim oblastima koji prihvate angažman u redakcijskom odboru časopisa.

3. Priprema autorskih tekstova

Za svaku biblioteku Zadužbine postoje pravila i kriterijumi za unošenje autorskog dela u izdavački plan, te će i za objavljivanje članaka u časopisu biti definisani posebna pravila i kriterijumi u kojima će biti objedinjeno sve od značaja za pisanje i publikovanje, uključujući i detaljno tehničko uputstvo za pripremu radova.

3.1. Elektronska verzija časopisa
Prihvaćeni tekstovi članaka prezentiraju se naučnoj javnosti i u elektronskom obliku čime se uvećava mogućnost da se o naučnom predmetu i autoru sazna i stvaraju se uslovi za šire korišćenje tekstova, citiranje, kritiku i slično.Elektronska prezentacija odgovara štampanoj verziji časopisa.

3.2. Tehničko uređenje
Dosadašnja izdanja Zadužbine ukazuju na odgovarajući kvalitet tehničkog uređenja primerenog naučnim izdanjima, što će imati uticaj i na uređenje časopisa. Opšti stav je da časopis treba da na savremen način prezentira aktuelne naučne stavove. S obzirom na to da je časopis okrenut svim naučnim oblastima, što je osnivački zadatak Zadužbine, veoma je važno da se tehnički (grafički) reše pitanja osobenosti i zajedništva u predstavljanju članaka iz različitih naučnih oblasti.

Izvesno je da će časopis ravnopravno tretirati naučne oblasti, grane i discipline kao što već dve decenije čini Zadužbina, a u zavisnosti od interesovanja autora, broja prihvaćenih radova i interesovanja naučne javnosti. Tehničkim uređenjem i rasporedom prihvaćenih članaka u časopisu obezbediće se potrebna autonomija za naučne oblasti, uz uvažavanje naučnih grana i disciplina. S tim u vezi ističemo da časopis Srpska nauka danas nema tendenciju da razvija pojedine naučne oblasti, grane i discipline, što treba da je prvenstveno zadatak namenskih časopisa, već teži da bude tribina na kojoj bi daroviti naučnici, uz podršku visoko rangiranog redakcijskog odbora, iznosili, u prikladnoj formi, svoje poglede naučnoj javnosti.

4. Ostala pitanja od značaja za izdavanje časopisa

Dinamika izlaženja, format, štampa, tiraž, distribucija, marketing i drugo rešavaće se postupno, polazeći od stava osnivača Zadužbine da časopis, uz podršku redakcijskog odbora, treba da dostigne odgovarajući nacionalni i međunarodni naučni nivo, da efikasno predstavlja srpsku nauku, da stigne do važnih naučnih odredišta i potencijalnih korisnika i kritičara, da bude otvoren za savremene naučne trendove i unapređivanje prezentovanja naučne misli.
Časopis će, kao što je navedeno u Pristupu (deo 1. ovoga teksta), biti otvoren i za radove naučnika izvan „srpskog korpusa“. U tom smislu negovaće se princip „razmena znanja“, kojim se Zadužbina rukovodi i prilikom izbora i objavljivanja naučnih monografija.

5. Šta će časopis negovati

Iz dosadašnjeg izlaganja to se da pretpostaviti. Ipak, iznosimo i sledeće. Autori članaka koji se objavljuju u časopisu imaće priliku da saopštavaju rezultate svojih is- traživanja značajnih i aktuelnih naučnih tema za koje postoje izražene mogućnosti za upotrebu u teoriji i praksi.
Časopis će objavljivati naučne radove od značaja za razvoj nauke koji nisu ranije objavljivani i koji afirmišu autore i institucije u kojima nastaju, kao i pregledne tekstove monografskog karaktera. Objavljivaće, takođe, rezimee doktorskih disertacija, naučnih studija koje finansira državna uprava, monografija koje su izdali Zadužbina, SANU i drugi, kao i ostale naučno vredne radove i rezimee – izveštaje sa naučnih konferencija i kongresa.
Ističući ukratko ono što će časopis negovati, potrebno je, radi preciznosti, ukazati i na to šta časopis neće negovati.

To se prvenstveno odnosi na:

  • improvizacije naučne misli koje se ne oslanjaju na priznate naučne metodologije koje se koriste u istraživanjima, opšte informacije, politička i naučno neutemeljena saopštenja i druge tekstove koji nisu zasnovani na naučnim istraživanjima i analizama i imaju slab oslonac u nauci,
  • tekstove kojima se kvazinaučno šokira i zabavlja javnost, spekulacije u nauci i slično,
  • tekstove u kojima se podstiče verska, nacionalna, rasna i rodna netrepeljivost i nejednakost,
  • pregledne tekstove udžbeničkog i priručničkog sadržaja,
  • generalno sve tekstove koji ne mogu da izdrže naučnu kritiku,
  • tekstove koji sadrže plagijate ili autoplagijate,
  • tekstove u kojima se vređaju ili napadaju drugi autori.

U zaključku ove idejne osnove ističemo generalni stav – časopis će delovati u relacijama visokog društveno odgovornog ponašanja u naučnoj prezentaciji.

nothing here for now