Редакцијски одбор и рецензенти

Редакцијски одбор и рецензенти

Председник

Академик САНУ Градимир Миловановић,

Београд

 

Потпредседници

Академик САНУ Нада Милошевић

Ђорђевић, Београд

Академик САНУ Видојко Јовић, Београд

Академик САНУ Миодраг Чолић, Београд

Проф. др Синиша Зарић, Београд

Проф. др Бошко Рашуо, Београд

УМЕТНОСТ, ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ:
проф. др Бобан Арсенијевић, Немачка; академик САНУ Михаило Војводић, Београд; проф. др Владислава Гордић Петковић, Нови Сад; проф. др Слободан Грубачић, доп. члан САНУ, Београд; проф. др Љубодраг Димић, доп. члан САНУ, Београд; проф. др Душан Иванић, Београд; проф. др Рашко В. Јовановић, Београд; проф. др Персида Лазаревић Ди Ђакомо, Италија; проф. др Срђан Марковић, Лесковац; проф. др Миливоје Павловић, Београд; проф. др Валентина Питулић, Косовска Митровица; проф. др Мила Поповић Живанчевић, Београд; проф. др Тиодор Росић, Јагодина; проф. др Татјана Стародубцев, Нови Сад; проф. др Миланка Тодић, Београд; академик САНУ Властимир Трајковић, Београд; проф. др Јелена Филиповић, Београд.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ:
проф. др Душанка Андрејевић, Београд; доц. др Хатиџа Бериша, Београд; академик АНУ РС Драго Бранковић, Република Српска (БиХ); проф. др Неђо Даниловић, Београд; др Душко Димитријевић, н. саветник, Београд; проф. др Миливој Допсај, Београд; проф. др Јован Душанић, Београд; проф. др Бранко Живановић, Београд; проф. др Данијела Здравковић, Врање; доц. др Виолета Зубанов, Нови Сад; проф. др Душко Илић, Београд; проф. др Слободан Јарић, САД; проф. др Татјана Јевремовић Петровић, Београд; проф. др Божидар Јеличић, Београд; проф. др Илија Кајтез, Београд; доц. др Тамара Каралић, Република Српска (БиХ); проф. др Митар Ковач, Београд; проф. др Милица Костић-Станковић, Београд; проф. др Миленко Кундачина, БиХ; доц. др Едислав Манетовић, САД; проф. др Борислава Манојловић, САД; проф. др Љубомир Маџар, Београд; проф. др Милан Матијевић, Хрватска; проф. др Зоран Машић, Београд; проф. др Шаћира Мешалић, БиХ; проф. др Гордана Миловановић, Крагујевац; проф. др Жељко Мирјанић, Република Српска (БиХ); проф. др Драган Михајловић, Књажевац; проф. др Емина Михајловић, Ниш; проф. др Никола Мојовић, Република Српска (БиХ); проф. др Чедомир Несторовић, Сингапур; проф. др Радмила Николић, Ужице; академик АНУ РС Витомир Поповић, Република Српска (БиХ); проф. др Радомир В. Поповић, Београд; проф. др Александар Прњат, Београд; проф. др Бранка Протић-Гава, Нови Сад; проф. др Душко Радосављевић, Нови Сад; проф. др Хазбо Скоко, Аустралија; доц. др Срђан Сремац, Холандија; проф. др Гордана Станковић, Ниш; проф. др Јонел Субић, Београд; проф. др Александра Тешић, Нови Сад; проф. др Драго Цвијановић, Београд; проф. др Данијел Цвјетићанин, Београд; проф. др Слађана Чабрило, Нови Сад.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ:
проф. др Мирослав Весковић, Нови Сад; др Милан С. Димитријевић, н. саветник, Београд; проф. др Јасмина Димитрић Марковић, Београд; проф. др Ћемал Долићанин, Нови Пазар; академик САНУ Мирослав Гашић, Београд; др Желимир Ђурчић, САД; проф. др Драган Инђин, Велика Британија; доц. др Владимир Јанковић, В. Британија; др Снежана Јанковић, в. н. сарадник, Београд; академик АНУ РС Васкрсија Јањић, Република Српска (БиХ); проф. др Ања Јокић, Косовска Митровица; академик ЦАНУ Гордан Караман, Црна Гора; академик САНУ Зоран Кнежевић, Београд; проф. др Стеван Кнежевић, САД; др Миомир Коматина, н. саветник, Београд; проф. др Снежана Коматина, БиХ; проф. др Ненад М. Костић, Београд; проф. др Александар Липковски, Београд; проф. др Зоран Марковић, Београд; проф. др Миодраг Матељевић, доп. члан САНУ, Београд; проф. др Драган Миловановић, Београд; проф. др Душанка Милојковић Опсеница, Београд; академик САНУ Федор Месингер, Београд; проф. др Неда Мимица Дукић, Нови Сад; др Слађан Павловић, н. саветник, Београд; проф. др Татјана Парац-Вогт, Белгија; проф. др Радмила Петановић, доп. члан САНУ, Београд; др Радмила Пивић, в. н. сарадник, Београд; проф. др Иванка Поповић, Београд; проф. др Ивица Радовић, Београд; др Зоран Распоповић, в. н. сарадник, Земун; проф. др Данко Табороши, Јапан; проф. др Љубинка Ћулафић, Београд; проф. др Ненад Цакић, Београд; проф. др Мира Чакар, Београд; доц. др Срђан Шеремешић, Нови Сад; Академик САНУ Ђорђе Шијачки, Београд.

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ:
проф. др Милан Антонић, Нови Сад; проф. др Владимир Дилигенски, Београд; проф. др Нада Димковић, Београд; проф. др Силва Добрић, Београд; проф. др Ранко Голијанин, Крагујевац; академик АНУ РС Рајко Игић, САД; доц. др Југослав Илић, Београд; проф. др Миодраг Јевтић, Београд; проф. др Драган Катанић, Нови Сад; проф. др Ђорђије Карадаглић, Београд; академик САНУ Небојша Лалић, Београд; проф. др Живан Максимовић, Београд; проф. др Звонко Магић, Београд; проф. др Александар Милосављевић, САД; проф. др Јасна Михаиловић, Нови Сад; доц. др Милош Павловић, Словенија; проф. др Раде Д. Паравина, САД; проф. др Томислав Ранђеловић, Земун; академик САНУ Љубисав Ракић, Београд; доц. др Јасмина Ранковић, Ниш; проф. др Љиљана Тасић, Београд; академик САНУ Јован Хаџи Ђокић, Београд; проф. др Десанка Ценић Милошевић, Панчево; проф. др Горан Чобељић, Београд.

ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ:
проф. др Марко Андрејић, Београд; проф. др Мирко Борисов, Нови Сад; проф. др Зита Бошњак, Суботица; проф. др Ева Ваништа Лазаревић, Београд; проф. др Милосав Георгијевић, Нови Сад; проф. др Душан Груден, Немачка; проф. др Милан Димкић, Београд; проф. др Слободан Илић, Београд; проф. др Борис Лончар, Београд; др Игор Марић, в. н. сарадник, Београд; проф. др Горан Марковић, Београд; проф. др Весна Милошевић Митић, Београд; проф. др Видоје Морачанин, Београд; доц. др Светислав Поповић, Црна Гора; проф. др Мирјана Ротер Благојевић, Београд; проф. др Душан Старчевић, Београд; проф. др Борислав Стојков, Београд; проф. др Добривоје Тошковић, Београд; проф. др Ратко Узуновић, Београд.

Editorial board and reviewers

President

Prof. Dr. Gradimir Milovanović,

Member of SASA, Beograd

 

Vice Presidents

Member of SASA Nada Milošević Đorđević,

Beograd

Member of SASA Vidojko Jović, Beograd

Member of SASA Miodrag Čolić, Beograd

Prof. Dr. Siniša Zarić, Beograd

Prof. Dr. Boško Rašuo, Beograd

 

ARTS AND HUMANITIES:
Prof. Dr. Boban Arsenijević, Germany; Prof. Dr. Ljubodrag Dimić, Corresponding Member of SASA, Beograd; Prof. Dr. Jelena Filipović, Beograd; Prof. Dr. Vladislava Gordić Petković, Novi Sad; Prof. Dr. Slobodan Grubačić, Corresponding Member of SASA, Beograd; Prof. Dr. Dušan Ivanić, Beograd; Prof. Dr. Raško V. Jovanović, Beograd; Prof. Dr. Persida Lazarević Di Giacomo, Italy; Prof. Dr. Srđan Marković, Leskovac; Prof. dr Milivoje Pavlović, Beograd; Prof. Dr. Valentina Pitulić, Kosovska Mitrovica; Prof. Dr. Tiodor Rosić, Jagodina; Prof. Dr. Tatjana Strodubcev, Novi Sad; Prof. Dr. Milanka Todić, Beograd; Member of SASA Vlastimir Trajković, Beograd; Member of SASA Mihailo Vojvodić, Beograd; Prof. Dr. Mila Popović Živančević, Beograd.

SOCIAL SCIENCES:
Prof. Dr. Dušanka Andrejević, Beograd; Ass. Prof. Dr. Hatidža Beriša, Belgrade; Member of ASA RS Drago Bran­ko­vić, Republic of Srpska (B&H); Prof. Dr. Neđo Danilović, Beograd; Dr. Duško Dimitrijević, Research Professor, Beograd; Prof. Dr. Milivoj Dopsaj, Beograd; Prof. Dr. Jovan Dušanić, Beograd; Prof. Dr. Drago Cvijanović, Beo­grad; Prof. Dr. Danijel Cvjetićanin, Beograd; Prof. Dr. Slađana Čabrilo, Novi Sad; Prof. Dr. Duško Ilić, Beograd; Prof. Dr. Slobodan Jarić, USA; Prof. Dr. Tatjana Jevremović Petrović, Beograd; Prof. Dr. Božidar Jeličić, Beograd; Prof. Dr. Ilija Kajtez, Beograd; Ass. Prof. Dr. Tamara Karalić, Republic of Srpska (B&H); Prof. Dr. Mitar Kovač, Beograd; Prof. dr Milica Kostić-Stanković, Beograd; Prof. Dr. Milenko Kundačina, B&H; Ass. Prof. Dr. Edislav Manetović, USA; Prof. Dr. Borislava Manojlović, САД; Prof. Dr. Ljubomir Madžar, Beograd; Prof. Dr. Milan Matijević, Croatia; Prof. Dr. Zoran Mašić, Beograd; Prof. Dr. Šaćira Mešalić, B&H; Prof. Dr. Gordana Milovanović, Kragujevac; Prof. Dr. Željko Mirjanić, Republic of Srpska (B&H); Prof. Dr. Dragan Mihaj­lović, Knjaževac; Prof. Dr. Emina Mihajlović, Niš; Prof. Dr. Nikola Mojović, Republic of Srpska (B&H); Prof. Dr. Čedomir Nestorović, Singapore; Prof. Dr. Radmila Nikolić, Užice; Member of ASA RS Vitomir Popović, Republic of Srpskа (B&H); Prof. Dr. Radomir V. Popo­vić, Beograd; Prof. Dr. Aleksandar Prnjat, Beograd; Prof. Dr. Branka Protić-Gava, Novi Sad; Prof. Dr. Duško Radosavljević, Novi Sad; Prof. Dr. Hazbo Skoko, Australia; Ass. Prof. Dr. Srđan Sremac, Holland; Prof. Dr. Gordana Stanković, Niš; Prof. Dr. Jonel Subić, Beograd; Prof. Dr. Aleksandra Tešić, Novi Sad; Prof. Dr. Danijela Zdravković, Vranje; Ass. Prof. Dr. Vio­leta Zubanov, Novi Sad; Prof. Dr. Branko Živanović, Beograd.

NATURAL SCIENCES:
Prof. Dr. Nenad Cakić, Beograd; Prof. Dr. Mira Čakar, Beograd; Prof. Dr. Ljubinka Ćulafić, Beograd; Dr. Milan S. Dimitrijević, Research Professor, Beograd; Prof. Dr. Jasmina Dimitrić Marković, Beo­grad; Prof. Dr. Ćemal Dolićanin, Novi Pazar; Dr. Želimir Đurčić, USA; Member of SASA Miroslav Gašić, Beograd; Prof. Dr. Dragan Inđin, United Kingdom; Ass. Prof. Dr. Vladimir Janković, UK; Dr Snežana Janković, Associate Research Professor, Beograd; Member of ASA RS Vaskrsija Janjić, Republic of Srpska (B&H); Prof. Dr. Anja Jokić, Kosovska Mitrovica; Member of MASA Gordan Karaman, Montenegro; Member of SASA Zoran Knežević, Beo­grad; Prof. Dr. Stevan Knežević, САД; Dr. Mio­mir Komatina, Research Professor, Beograd; Prof. Dr. Snežana Komatina, B&H; Prof. Dr. Nenad M. Kostić, Beograd; Prof. Dr. Aleksandar Lipkovski, Beograd; Prof. Dr. Zoran Marko­vić, Beograd; Prof. Dr. Miodrag Mateljević, Corresponding Member of SASA, Beograd; Prof. Dr. Dragan Milovanović, Beograd; Prof. Dr. Dušanka Milojković Opsenica, Beograd; Member of SASA Fedor Mesinger, Beograd; Prof. Dr. Neda Mimica Dukić, Novi Sad; Dr. Slađan Pavlović, Research Professor, Beo­grad; Prof. Dr. Tatjana Parac-Vogt, Belgium;
Prof. Dr. Radmila Petanović, Corresponding Member of SASA, Beograd; Dr. Radmila Pivić, Associate Research Professor, Beograd; Prof. Dr. Ivanka Popović, Beograd; Prof. Dr. Ivica Radović, Beograd; Dr. Zoran Raspopović, Associate Research Professor, Zemun; Ass. Prof. Dr. Srđan Šeremešić, Novi Sad; Member of SASA Đorđe Šijački, Beograd; Prof. Dr. Danko Taboroši, Japan; Prof. Dr. Miroslav Ves­ković, Novi Sad.

MEDICAL SCIENCES:
Prof. Dr. Milan Antonić, Novi Sad; Prof. Dr. Desanka Cenić Milošević, Pančevo; Prof. Dr. Goran Čobeljić, Beograd; Prof. Dr. Vladimir Diligenski, Beograd; Prof. Dr. Nada Dimković, Beograd; Prof. Dr. Silva Dobrić, Beograd; Prof. Dr. Ranko Golijanin, Kragujevac; Member of SASA Jovan Hadži Đokić, Beograd; Member of ASA RS Rajko Igić, USA; Ass. Prof. Dr. Jugoslav Ilić, Beograd; Prof. Dr. Miodrag Jevtić, Beograd; Prof. Dr. Dragan Katanić, Novi Sad; Prof. Dr. Đorđije Karadaglić, Beograd; Member of SASA Nebojša Lalić, Beograd; Prof. Dr. Živan Maksimo­vić, Beograd; Prof. Dr. Zvonko Magić, Beograd; Prof. Dr. Aleksandar Milosavljević, USA; Prof. Dr. Jasna Mihailović, Novi Sad; Ass. Prof. Dr. Miloš Pavlović, Slovenia; Prof. Dr. Rade D. Para­vina, USA; Member of SASA Ljubisav Rakić, Beograd; Prof. Dr. Tomislav Ranđelović, Zemun; Ass. Prof. Dr. Jasmina Ranković, Niš; Prof. Dr. Ljiljana Tasić, Beograd.

TECHNICAL SCIENCES:
Prof. Dr. Marko Andre­jić, Beograd; Prof. Dr. Mirko Borisov, Novi Sad; Prof. Dr. Zita Bošnjak, Subotica; Prof. Dr. Milosav Georgijević, Novi Sad; Prof. Dr. Dušan Gruden, Germany; Prof. Dr. Milan Dimkić, Beograd; Prof. Dr. Slobodan Ilić, Beograd; Prof. Dr. Boris Lončar, Beograd; Dr. Igor Marić, Associate Research Professor, Beograd; Prof. Dr. Goran Marković, Beograd; Prof. Dr. Vesna Milošević Mitić, Beograd; Prof. Dr. Vidoje Moračanin, Beograd; Ass. Prof. Dr. Svetislav Popović, Montenegro; Prof. Dr. Mirjana Roter Blagojević, Beograd; Prof. Dr. Dušan Starčević, Beograd; Prof. Dr. Borislav Stojkov, Beograd; Prof. Dr. Dobrivoje Tošković, Beograd; Prof. Dr. Ratko Uzunović, Beograd; Prof. Dr. Eva Vaništa Lazarević, Beograd.

 

nothing here for now