Нова издања 2020.

25 октобра, 2021 rad zaduzbine

Др Данијела В. Спасић, Полиција и друштво: одговор на насиље у породици (2020)

У овој монографији представљен је савремени концепт рада полиције у локалној заједници као синхронизовано постојање три кључна елемента (превенције, проблемски оријентисаног полицијског рада и партнерства полиције и заједнице). На бази теоријских разматрања и комплексне искуствене анализе, ауторка даје не само критички осврт на постојеће моделе реаговања друштва и полиције на насиље у породици, већ и препоруке које могу допринети ефикаснијем одговору на овај друштвени феномен.

Незрина Миховић, Динуклеарни комплекси платине(II) са азот-донорским лигандима (2020)

Могућност синтезе комплекса платине(II) и примене експерименталних и спектроскопских метода у циљу карактеризације новосинтетисаних динуклеарних комплекса платине(II) са азот-донорским лигандима као и проучавању њихових активности само су нека од питања која су обрађена у овој монографији.

Др Драгана Јаковљевић, Босиљак (Ocimum basilicum L.) у култури in vitro (2020)

У овој монографији разматране су биљне врсте рода Ocimum L. које имају најширу употребу у Републици Србији, са посебним освртом на њихову култивацију у in vitro условима. Ауторка истиче да се адекватним искоришћавањем богатог генофонда босиљка и кроз посебан допринос који може бити остварен применом савремених метода културе ткива, а уз успешну култивацију и максималну експлоатацију биљног материјала са значајном биолошком активношћу, може остварити вишеструки значај и у научном и у практичном аспекту.

Мр Златоје Мартинов, Национал-социјалистички основи државног и друштвеног уређења НДХ и Недићеве Србије (2020)

Аутор упоредо обрађује зацртане политичке и економске системе у усташкој НДХ и војно-окупационој области Србија под управом владе Милана Недића и више пажње посвећује систему у НДХ. Студија је написана јасно и прегледно, садржи обиље навода из разних извора. Предност ове монографије огледа се у способности аутора да погоди у срж проблема тренутне историографске дебате о II светском рату у Југославији – да није довољно анализирати и представити чињенице него треба и говорити о политичком и економском контексту који је владао тих година.

Др Ненад Ж. Петровић, Различита правна питања у Војсци Србије XIX века (2020)

Аутор се бави правним проблемима обрађујући важна питања која су се тицала не само војске већ и друштва у целини. Ова студија представља занимљив поглед на Војску Србије из угла правних питања и вредан допринос сагледавању комплексног питања односа војске према разним војним и друштвеним питањима с краја 19. и почетка 20. века. Писана је допадљивим стилом и језиком који је разумљив како стручној тако и широј читалачкој публици.

Радојко Љубичић, Основни правци геополитике Латинске Америке (2020)

Ова монографија као један од циљева има детаљније упознавање читалаца са (гео)политиком Латинске Америке и разумевање њених форматирајућих принципа који могу да имају снажнији утицај на међународну политику у будућности. Осветљава се регион света који, пролазећи кроз политичку, економску, правну и демократску консолидацију и стабилизацију, постаје запаженији и утицајнији актер на међународној, глобалној сцени.

 

nothing here for now