O nama

UVAŽENI PRIJATELJI NAUKE!

Želeli bismo da vas obavestimo o Zadužbini Andrejević i da vas pozovemo na saradnju.
Rukovodeći se činjenicom da je najteže javnosti predstaviti prvo verifikovano naučno delo – magistarsku tezu, doktorsku disertaciju, specijalistički rad ili naučnu studiju, profesori dr Dušanka i dr Kosta Andrejević osnovali su Zadužbinu 1994. godine radi pružanja sistematske i trajne podrške i pomoći perspektivnim naučnicima. Od 2009. godine podrška se pruža autorima najboljih master radova, a od 2012. obraćamo pažnju i na najbolje maturske radove – budući naučni podmladak.
Stoga Zadužbina radi na prikupljanju informacija o naučnim talentima i njihovim delima, koja su odbranjena i visoko ocenjena na univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu. U ovom pogledu Zadužbina prvenstveno sarađuje s fakultetima i naučnim institucijama, kao i sa svojim zadužbinarima.
U okviru svojih biblioteka „DISSERTATIO“ i „ACADEMIA“ Zadužbina objavljuje priređene doktorske i magistarske radove. Biblioteka Posebna izdanja pruža mogućnost objavljivanja naučnih dela već afirmisanim naučnicima iz zemlje i inostranstva, dok se u biblioteci „SPECIALIS“ objavljuju specijalistički radovi, a u biblioteci „INITIUM“ master radovi.
Edicija naučnici Srbije predstavlja javnosti podatke o doktorima nauka, magistrima i specijalistima u našoj zemlji od osnovanja Beogradskog univerziteta – 1905. godine. Podaci se iskazuju po godinama i kumulativno.
Biblioteka „INSPIRATIO“ donosi posebno vredne naučne radove ili informacije o njima, a biblioteka „EDUCATIO“ prezentira radove s velikom upotrebnom vrednošću u praksi.
U biblioteci Zbornici objavljuju se radovi većeg broja autora u okviru iste ili više tematskih oblasti.
Zelena linija života je biblioteka predviđena za objavljivanje dela naučne, stručne i praktične sadržine o racionalnom korišćenju i negovanju prirodnih potencijala primenom savremene tehnologije. Objavljena dela imaju visoku upotrebnu vrednost, naročito u praksi.
Radovi za objavljivanje u svim bibliotekama biraju se javnim konkursom.
U Naučnom savetu i redakcijskim odborima biblioteka angažovani su akademici, univerzitetski nastavnici i drugi ugledni naučnici.
Zadužbina sarađuje sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, naučnim društvima, univerzitetima, fakultetima, institutima, zdravstvenim organizacijama, javnim bibliotekama i institucijama kulture i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Izabrani radovi za štampanje se priređuju po metodologiji koja se primenjuje u izradi nacionalnih monografija.
Rad Zadužbine Andrejević je javan!

ŽELIMO DA PORUČIMO!

Sa značajnim dostignućima naše naučne misli treba upoznati naše ljude u zemlji i inostranstvu, a potom evropsku i svetsku naučnu javnost. Od svih očekujemo pomoć da pronađemo najbolje i da ih predstavimo nama i svetu.
Da bi nastalo naučno delo autor ulaže mnogo truda, a da bi se za delo saznalo i koristilo neophodna je vaša i naša organizovana pomoć.

KAKO DA SE UKLJUČITE

Predložite najbolje.
Postanite ZADUŽBINAR ili VELIKI ZADUŽBINAR.
POČASNI OSNIVAČ ili POČASNI OSNIVAČ – DOBROTVOR.
Budite DONATOR, SPONZOR; osoba i organizacija naklonjena našim darovitim naučnicima i naučnom podmlatku.
Naše knjige stvaraju najbolji, naši kriterijumi su najstroži. Uverite se sami!
Zapamtite: u knjigama naših prestižnih biblioteka biće upisana imena zadužbinara i počasnih osnivača. Imena sponzora biće upisana u onim knjigama čije izdavanje pomognu. Prigodno ćemo obeležiti učešće donatora.

PRIJATELJI NAUKE!

Ukoliko rad Zadužbine Andrejević smatrate korisnim, pridružite se da zajedno ostvarujemo plemenite ciljeve, planove, programe.
Sa dosadašnjom podrškom Zadužbina je za 20 godina objavila više od 1150 naslova vrednih naučnih radova.
Postanite deo „porodice“ zadužbinara. Porodica zadužbinara broji preko 1000 članova – s vama bi nas bilo više, imali bismo više energije i materijalne snage za objavljivanje više monografija naučnog sadržaja i promovisanje njihovih autora.

nothing here for now