Rad Zadužbine

Program aktivnosti Zadužbine Andrejević za 2016. godinu

Organizacija rada u izdavaštvu

Ova aktivnost Zadužbine u 2016. godini ima dva smera. Prvi se odnosi na izdavanje naučnih, master i maturskih radova, a drugi na izdavanje multidisciplinarnog međunarodnog časopisa Srpska nauka danas / Serbian Science Today. Procedure izdavanja značajno se razlikuju tako da ih posebno unosimo u Program aktivnosti.
– Izdavanje monografija koje se sprovodi na osnovu Standarda izdavačke aktivnosti Zadužbine ima dvodecenijsku uhodanost, od otvaranja konkursa, izbora radova za objavljivanje, pripreme za štampu i njenu organizaciju, do promocije naučnih dela i njihovih autora. Rezultat takvog rada je objavljivanje više od 1250 naslova. Ovu aktivnost u planskoj i u narednim godinama treba osavremenjavati polazeći od naučnih dostignuća i tehničko-tehnološkog napretka čime se smanjuje negativan rutinski učinak.
– Izdavanje časopisa od primene sistemskih rešenja i redovnog izlaženja do uspostavljanja i negovanja savremene organizacije rada veoma se razlikuje od prakse koja se odnosi na monografije. Tu novu praksu određuju međunarodni i multidisciplinarni program časopisa, srpski propisi i međunarodni stavovi, da bi se dobila neophodna kategorizacija koja je privlačna za autore, naročito one mlađe koji se bore za naučnu afirmaciju. Osnove za ostvarivanje ovih stavova opisane su u Idejnoj osnovi i Kriterijumima i pravilima za unošenje autorskih priloga u izdavački plan časopisa.
Plan pripreme izdavanja monografija za 2016. godinu čini 50 naslova dok će časopis biti štampan u tiražu od 200 do 350 primeraka u aprilu, avgustu i decembru i elektronski predstavljen na veb-sajtu Zadužbine.

Promotivne aktivnosti
Dosadašnja organizacija promocija monografija i njihovih autora zadovoljavajuća je po obimu i kvalitetu i tu aktivnost treba nastaviti na uhodane načine. Kada je reč o časopisu, potrebno je izgraditi odgovarajuću promotivnu praksu na osnovu dobrih iskustava drugih izdavača i naših iskustava. Taj proces treba da stvori preduslove da časopis:
– postane poznat u naučnim krugovima i organizacijama koje se bave naučnim i obrazovnim radom,
– bude evidentiran u srpskim i međunarodnim bazama podataka koje su osnove za nivo rejtinga (impakt faktor),
– bude privlačan za autore, kako istaknute naučnike tako i one mlađe kojima je neophodna afirmacija.
Izdavanje časopisa pruža nove organizacione mogućnosti u poslovanju Zadužbine koje treba izučavati, usvajati i ugrađivati u planove i programe rada tokom ove i narednih godina.

Poboljšanje plasmana izdanja Zadužbine
U ovoj godini neophodno je povećati prodaju monografija čiji se broj približava cifri od 1300 naslova. To je impozantna količina, resurs koji Zadužbina nije ni približno iskoristila, a uvode se i nove mogućnosti prodaje koje donosi časopis kao atraktivan proizvod.

Zadužbinarstvo
Prošla godina ukazuje na to da nismo dovoljno radili na razvoju zadužbinarstva, ponuda nam je dosta anemična, nema predloga za nove usluge zadužbinarima, vlada rutinski pristup sa određenim negativnim posledicama.
U ovoj godini neophodno je da dođe do sistemskog, razume se, postepenog, poboljšavanja stanja u odnosu na prethodnu godinu.

Donatorstvo i sponzorstvo
Finansijski izveštaj za 2015. godinu ukazuje na to da i je i ovaj prihod smanjen u odnosu na prethodnu, a u 2014. u odnosu na 2013. Takvo stanje traži nova organizaciona rešenja za koja je potrebna i pomoć.
Finansijska stabilnost je bitna za ostvarivanje poslovanja svakog pravnog subjekta, pa i Zadužbine, bez obzira na to što nije profitno usmerena. Uvođenje časopisa u poslovni sistem Zadužbine unosi nov kvalitet u radu ali traži i odgovarajuću pomoć u razvijanju poslovne aktivnosti.

Predlog
– Usvaja se Program aktivnosti Zadužbine za 2016. godinu.
– Program aktivnosti Zadužbine za 2016. godine objaviti na njenom sajtu.

Predsednik Upravnog odbora,
prof. dr Kosta Andrejević

Finansijski plan Zadužbine Andrejević za 2016. godinu

 

Izveštaj o radu Zadužbine Andrejević u 2015. godini

Izdavačka delatnost
U 2015. godini objavljen je 51 naslov, razvrstano po bibliotekama: Posebna izdanja 20, Dissertatio 14, Initium 11, Educatio 3, Inspiratio 1, Zbornici 1 (Maturski radovi školske 2014/15), dok je jedan naslov objavljen izvan biblioteka.

Konkursi za objavljivanje radova
Tokom 2015. godine otvorena su dva konkursa za izbor naučnih radova, 39. i 40; 14. i 15. za izbor master radova i 4. za izbor maturskih radova.

Promotivna aktivnost
U izveštajnoj godini Zadužbina je imala dva svečana skupa, prolećni i jesenji, koji su, kao i obično, bili odlično posećeni i medijski podržani. Organizovano je 11 pojedinačnih promocija i jedna kolektivna (maturski radovi).
Zadužbina je učestvovala na Beogradskom sajmu knjiga i dve izložbe – Literatura o zdravoj hrani i Društvene nauke.
U 2015. godini saradnja sa sredstvima informisanja bila je veoma dobra, aktivnost je planski organizovana u čemu je doprinos člana Upravnog odbora g. Sergeja Šestakova bio veoma istaknut.

Časopis Srpska nauka danas
Tokom 2015. godine vršene su obimne pripreme za pokretanje časopisa koji bi predstavljao dostignuća srpskih istraživača iz zemlje, dijaspore i regiona i koji bi, u okviru „razmene znanja“ bio otvoren i za izabrane istraživače izvan srpskog korpusa. Ideja za pokretanje časopisa zasniva se na programskom stavu da Zadužbina treba da organizuje multidisciplinarno glasilo u kome bi se radovi predstavljali na srpskom i engleskom jeziku i koje bi, s vremenom, imalo zadovoljavajući rejting, što bi doprinosilo razvoju istraživača, naročito onih mlađih. U tom smislu definisane su idejne osnove (objedinjene u tzv. Sinopsisu časopisa), kriterijumi i pravila za objavljivanje radova kao i uputstva za autore. Ovaj materijal bio je elektronski dostavljen brojnim naučnicima iz Srbije, regiona i dijaspore, članovima Naučnog saveta i redakcijskih odbora biblioteka Zadužbine, članovima Upravnog odbora i velikom broju zadužbinara. Aktivnost je trajala više meseci i dovela je do razmene brojnih mišljenja i stavova. O akciji su obavešteni SANU, Matica srpska, Ministarstvo prosvete i nauke, rektorati univerziteta i zadužbinari pravna lica.
Posle obimnih konsultacija, krajem 2015. godine formiran je redakcijski odbor časopisa koji čine članovi Naučnog saveta i redakcijskih odbora biblioteka Zadužbine, 20 naučnika iz dijaspore i 16 iz regiona, od kojih su polovina članovi nacionalnih akademija nauka i umetnosti, dok je SANU predstavljen sa 18 članova. Zadatak članova redakcijskog odbora je i recenziranje autorskih priloga. Redakcijski odbor broji više od 140 naučnika i oni predstavljaju svih sedam naučnih oblasti u kojima Zadužbina podržava naučne radove.
U ovom periodu formirano je i uredništvo časopisa, organizovan je prijem članaka i obavljeni drugi poslovi u vezi sa pripremom izdavanja časopisa.
Časopis je organizovan po srpskim i međunarodnim propisima i priznatim stavovima za naučne časopise. Zamišljena je prezentacija naučnih saopštenja u štampanoj i elektronskoj verziji.

Predlog
– Usvaja se Izveštaj o radu Zadužbine Andrejević za 2015. godinu.
– Izveštaj o radu Zadužbine Andrejević za 2015. godinu objaviti na njenom sajtu.

Predsednik Upravnog odbora,
prof. dr Kosta Andrejević

Finansijski izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević u 2015. godini

 

Program aktivnosti Zadužbine Andrejević za 2014. godinu

Program rada Zadužbine Andrejević deo je planske orijentacije utvrđene za period 2011–2015.
S obzirom na to da se planska predviđanja za 2011, 2012. i 2013. godinu nisu u potpunosti ostvarila, te program za 2014. odlikuje se potrebnom opreznošću. Glavni razlog za neispunjavanje programa rada je neadekvatna saradnja sa Ministarstvom za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, što se naročito odnosi na nedostatak materijalne podrške za ostvarivanje planskih zadataka koji su od velikog značaja za srpsku nauku a ranije su bili predmet podrške. Kao ilustraciju navodimo podatak da već duže od osam godina ne postoji adekvatna saradnja, što za posledicu ima odlaganje važnih akcija Zadužbine koje su od značaja za nacionalnu nauku. Smatramo da nije reč samo o nedostatku materijalnih sredstava, već više o nedostatku razumevanja nadležnih za aktivnosti od nacionalnog značaja.
1. Organizacija rada u izdavaštvu
Polazeći od prethodno iznete konstatacije, planira se objavljivanje 60 naslova. Ovaj plan je skoro na nivou ostvarenja u 2013. godini.
2. Promotivne aktivnosti planski se ne razlikuju od izvršenja u prethodnoj godini ni po obimu ni po kvalitetu. Posebno se nadamo da će ovogodišnji nastup na Beogradskom sajmu knjiga biti organizovaniji i atraktivniji u odnosu na prethodnu godinu i da će se povećati broj promocija u regionima – univerzitetskim i fakultetskim centrima.
Ove godine obeležava se dvadesetogodišnjica osnivanja Zadužbine. Pored prigodnih aktivnosti, u drugoj polovini septembra planira se izložba knjiga kao centralni događaj jubileja.
3. Elektronsko predstavljanje objavljenih monografija treba da dostigne ostvarenje projektnog zadatka iz 2012. sa uvećanjem za nove naslove objavljene u 2013. godini.
4. Pripreme koje su tokom prošle i pretprošle godine izvršene, kao i iskustvo stečeno u izdavanju i promociji maturskih radova izabranih na drugom konkursu omogućavaju da se u 2014. godini objavi novi zbornik ovih radova i organizuje odgovarajuća prezentacija.
5. U Zadužbini se razrađuje akcija za okupljanje novih zadužbinara, naročito kada su u pitanju pravna lica. Prvi rezultati postignuti ove godine obećavaju uspešnost, što je od velikog značaja za održavanje postignutog nivoa rada i razvijanje novih aktivnosti, jer je zadužbinarstvo, pored ostalih vrednosti, značajno za materijalno ostvarivanje osnivačkih ciljeva Zadužbine.
Iz Finansijskog izveštaja uočava se da je znatno opao prihod od zadužbinarske članarine, te je zadatak stručne službe od velike važnosti u narednom periodu, dok bi pomoć zadužbinarskih aktivista bila dragocena.
6. Za ovu godinu predviđa se dalji razvoj Predavačkog centra koji je, pored popularizacije nauke, značajan i za unapređenje zadužbinarskog pokreta uopšte a posebno u nauci.
U toku su aktivnosti u cilju popularizacije proizvodnje organske hrane. Početkom ove godine održana su tri seminara u Smederevu, što je dobar početak za dalji razvoj u ovom smeru.
7. Organizacija poboljšanja plasmana naših monografija jest uvek važan programski zadatak. Iz finansijskog izveštaja za 2013. godinu uočava se da je došlo do stagniranja prihoda od prodaje knjiga. S obzirom na teškoće u ostvarivanju ostalih prihoda Zadužbine, prodaja naših knjiga mora da bude važan zadatak u narednom periodu.
8. Finansijski izveštaj za 2013. godinu ističe da je prihod od donacija i sponzorstava manji za trećinu – za poslovanje Zadužbine ovo je ozbiljan problem koji treba rešavati na svim nivoima saradnje.

Predlog
1. Usvaja se Program aktivnosti Zadužbine Andrejević za 2014. godinu.
2. Program aktivnosti Zadužbine Andrejević objaviti na sajtu Zadužbine.

Predsednik Upravnog odbora,
prof. dr Kosta Andrejević

Finansijski plan Zadužbine Andrejević za 2014. godinu

 

Program aktivnosti Zadužbine Andrejević za 2013. godinu

Program rada Zadužbine Andrejević, kao i prethodni godišnji programi, deo je planske orijentacije utvrđene za period 2011–2015. S obzirom na to da se planska predviđanja za 2011. i 2012. godinu nisu u potpunosti ostvarila, program za 2013. odlikuje se određenom opreznošću. Glavni razlog za neispunjavanje programa je neadekvatna saradnja sa Ministarstvom za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj što se odnosi na nedostatak materijalne podrške za ostvarivanje planskih zadataka koji su od velikog i dokazanog značaja za srpsku nauku.
Kao ilustraciju navodimo podatak da već duže od šest godina ne postoji adekvatna saradnja, što za posledicu ima izostanak materijalne podrške Ministarstva u ostvarivanju zadataka Zadužbine.

1. Organizacija rada u izdavaštvu
Polazeći od prethodno iznete konstatacije, planira se objavljivanje 70 naslova naučnih monografija i pet zbornika maturskih i drugih radova. Ovaj plan je za skoro 8% skromniji u odnosu na ostvarenja u 2012. godini.
Napominjemo, ako bi se poboljšali materijalni uslovi, čemu se nadamo, ne bi bio značajno smanjen planski zadatak za 2013, jer Zadužbina ima kapacitete potrebne za znatno veći broj naslova.

2. Promotivne aktivnosti planski se ne razlikuju od izvršenja u prethodnoj godini ni po obimu ni po kvalitetu. Posebno se nadamo da će ovogodišnji nastup na beogradskom sajmu knjiga biti organizovaniji i atraktivniji u odnosu na prethodnu godinu i da će se povećati broj promocija u regionima – univerzitetskim i fakultetskim centrima.

3. Elektronsko predstavljanje objavljenih monografija treba da dostigne ostvarenje projektnog zadatka iz 2011. sa uvećanjem za nove naslove objavljene u 2012. godini.
Računamo da će se u ovoj godini na globalnoj mreži naći više od 800 naših naslova.

4. Pripreme koje su tokom prošle godine izvršene, kao i iskustvo stečeno u izdavanju i promociji maturskih radova izabranih na prvom konkursu omogućiće da se u 2013. godini objavi više zbornika ovih radova i organizuje, pored centralne, još dve, tri regionalne prezentacije.

5. U Zadužbini je osmišljena kampanja za okupljanje novih zadužbinara, naročito kada su u pitanju pravna lica. Prvi rezultati postignuti ove godine ukazuju na uspešnost, što je od velikog značaja za održavanje postignutog nivoa i razvijanje novih aktivnosti, jer je zadužbinarstvo, pored ostalih vrednosti, značajno za kvalitetno ostvarivanje osnivačkih ciljeva Zadužbine.

6. Predavačka aktivnost nije nova u Zadužbini. Za ovu godinu predviđa se razvoj Predavačkog centra koji je, pored popularizacije nauke, značajan i za unapređenje zadužbinarskog pokreta uopšte a posebno u nauci.
O aktivnosti Predavačkog centra u 2013. godini obaveštene su srednje škole i javne biblioteke u Srbiji koji će, po našem mišljenju, biti njegovi glavni korisnici.

7. Organizacija poboljšanja plasmana naših monografija važan je ovogodišnji programski zadatak. Iz finansijskog izveštaja za 2012. godinu vidi se da je došlo do opadanja prihoda od prodaje knjiga. S obzirom na teškoće u ostvarivanju ostalih prihoda Zadužbine, prodaja naših knjiga mora da bude važan zadatak.

8. „Razmena znanja“ je važna međunarodna aktivnost u kojoj je učešće Zadužbine potencijalno značajno. Budući da je to po prirodi i državna aktivnost, ponudili smo odgovarajuće ideje Ministarstvu za prosvetu i nauku za koje je rečeno da su prihvatljive. Ostaje da se vidi koliko je Ministarstvo spremno da pomogne Zadužbini da se podrži ova aktivnost čije će ostvarivanje, nadamo se, imati prihvatljivu dinamiku u budućnosti.

Napomena
Izneti zadaci u ovom programu su, sa odgovarajućim rešenjima, realni, ali sva rešenja nisu isključivo u Zadužbini.

Zapaža se da u ovom programu nije navedena edicija Naučnici Srbije. To je zato što Ministarstvo, prema izjavi, nije u mogućnosti da podrži ovaj najznačniji infrasktrukturni projekat u sticanju savremenih akademskih zvanja. To što ovde nismo naveli ediciju Naučnici Srbije ne znači da se Zadužina neće boriti za obradu i objavljivanje podataka o obimu i dinamici sticanja naučnih zvanja u Srbiji.

Predlog
1. Usvaja se Program aktivnosti Zadužbine Andrejević za 2013. godinu.
2. Program aktivnosti Zadužbine Andrejević objaviti na vebsajtu Zadužbine.

Predsednik Upravnog odbora,
prof. dr Kosta Andrejević

 

Izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević u 2013. godini

1. Objavljeno je 57 naslova, što je za tri manje od planiranog broja (prema podacima Narodne biblioteke Srbije, Zadužbina je i s tim brojem bila visoko rangirana na spisku srpskih izdavača).
U toku perioda na koji se odnosi izveštaj otvoreni su 35. i 36. konkurs za objavljivanje naučnih radova, deseti i jedanaesti za mastere i drugi za maturske radove.
2. Promotivne aktivnosti su se odvijale po planu, na uobičajen način i bile su standardnog kvaliteta. Nastavlja se uspešna saradnja sa Centrom za promociju nauke Srbije, naročito u pogledu prezentacije naših monografija na Beogradskom sajmu i zajedničkih akcija (maturski radovi i slično).
3. Uspešno je sproveden drugi konkurs za izbor najboljih maturskih radova školske 2012/13. godine.
4. U razvoju zadužbinarstva nisu ostvarene planirane vrednosti – usporen je rast broja zadužbinara fizičkih lica, kao i članova pravnih lica. Izvesno je da društveno-ekonomska kriza pokazuje dalji uspon.
5. U razvoju predavačke aktivnosti učinjeni su ozbiljni koraci kroz definisanje zadataka Predavačkog centra i početne rezultate. S obzirom na pripreme obavljene tokom 2013. i sudeći prema ostvarenom u januaru i februaru, u ovoj godini rezultati će biti zadovoljavajući.
6. Obavljanje tekućih poslova, pored navedenog u prethodnim tačkama, zadovoljavajuće je, što se odnosi i na saradnju sa drugim organizacijama srodnih poručja delovanja. Treba istaći da se saradnja i zajedničke akcije odvijaju pod senkom otežanih uslova poslovanja.

U zaključku se može izneti da je Zadužbina u otežanim društvenim i ekonomskim uslovima poslovanja ostvarila skoro sve programirane zadatke. U kontekstu rečenog ističemo stalnu potrebu za prilagođavanjem programa rada Zadužbine u ostvarivanju osnivačkih ciljeva zahtevima okruženja uz ulaganje napora potrebnih za delovanje u datim društvenim prilikama.

Predlog
1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević u 2013. godini.
2. Izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević objaviti na sajtu Zadužbine.

Predsednik Upravnog odbora,
prof. dr Kosta Andrejević

Finansijski plan Zadužbine Andrejević za 2013. godinu

 

Program aktivnosti Zadužbine Andrejević za 2012. godinu

Programom rada za 2012. godinu bilo je predviđeno:
1. objavljivanje 95 naslova,
2. održavanje promotivnih aktivnosti (održavanje majskog i novembarskog svečanog skupa, učestvovanje na Beogradskom sajmu knjiga, razvoj saradnje sa Centrom za promociju nauke Srbije, saradnja sa državnim i privatnim univerzitetima, saradnja sa medijima, izrada novog vebsajta, izdavanje dva biltena itd.),
3. ostvarenje projekta za elektronsko predstavljanje monografija Zadužbine –
Javni servis,
4. aktiviranje edicije Naučnici Srbije (objavljivanje jedanaeste i dvanaeste
sveske),
5. otvaranje prvog konkursa za objavljivanje izabranih maturskih radova za
školsku 2010/2011. godinu,
6. razvoj zadužbinarstva,
7. razvoj predavačke aktivnosti,
8. unapređenje saradnje sa javnim i drugim bibliotekama,
9. saradnja sa srodnim organizacijama.

Izvršenje programa za 2012. godinu

1. Objavljeno je 76 naslova, što je za devetnaest manje od planiranog broja (prema podacima Narodne biblioteke Srbije, Zadužbina je i s tim brojem bila visoko rangirana na spisku srpskih izdavača).

2. Promotivne aktivnosti su se odvijale po planu, na uobičajen način i bile su standardnog kvaliteta. Ističe se uspešna saradnja sa Centrom za promociju nauke Srbije, naročito u pogledu prezentacije naših monografija na Beogradskom sajmu.
U ovoj godini Zadužbina se predstavlja novim vebsajtom.

3. Projekat elektronskog predstavljanja monografija odvijao se prema planu, završetak projekta predviđa se u 2013. godini prenosom oko 30% planih zadataka.

4. Edicija Naučnici Srbije nije aktivirana prema programu zbog nedostatka sredstava koja su po dogovorima očekivana od Ministarstva za prosvetu i nauku.

5. Uspešno je sproveden prvi konkurs za izbor najboljih maturskih radova školske 2011/12. godinu uz značajnu saradnju sa Ministarstvom prosvete, Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanje i Centrom za promociju nauke Srbije. Promocija zbornika maturskih radova održana je u biblioteci Grada Beograda 4. marta ove godine i imala je dobru medijsku podršku.

6. U razvoju zadužbinarstva ostvarene su planirane vrednosti – došlo je do porasta broja zadužbinara fizičkih lica i do zaustavljanja osipanja članova pravnih lica. Ovde je značajno istaći da smo u 2012. godini formirali zadužbinarski podmladak od autora koji su učestvovali na prvom konkursu za izbor maturskih radova.

7. U razvoju predavačke aktivnosti učinjeni su prvi ozbiljni koraci kroz definisanje zadataka Predavačkog centra gde su ostvareni početni rezultati i otvorene mogućnosti za ozbiljniji rad u 2013. godini.

8. Obavljanje tekućih poslova, pored navedenog u prethodnim tačkama, zadovoljavajuće je, što se odnosi i na saradnju sa drugim organizacijama srodnih poručja delovanja.

9. Saradnja sa naučnim i srodnim organizacijama uspešno se razvija. Ističemo da je plaketu koju Društvo za informatiku Srbije dodeljuje za najbolji rad u oblasti informatike, informacionih tehnologija i sl. za 2012. godinu dobio naš autor dr Mladen Čudanov – podsećamo da su još dva naša autora dobila ovu nagradu: dr Vladimir Janković (2010) i dr Dragan Ivanović (2011).

Napomena
Treba zaključiti da je Zadužbina u otežanim društvenim uslovima poslovanja ostvarila skoro sve programirane zadatke, osim izdavačkog plana. U kontekstu rečenog ističemo stalnu potrebu za prilagođavanjem programa rada zahtevima okruženja uz potreban napor za delovanje u datim društvenim prilikama.

Predlog
1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević za 2012. godinu.
2. Izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević objaviti na vebsajtu Zadužbine.

Predsednik Upravnog odbora,
prof. dr Kosta Andrejević

Finansijski izveštaj o poslovanju Zadužbine Andrejević u 2012. godini

 

 

 

 

nothing here for now